Leveringsvoorwaarden Xtoria b.v.

Algemene Verkoop Voorwaarden Artikel 1 Algemeen

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staan algemene gegevens.  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, schriftelijke prijsopgaven, offertes, werkzaamheden in de ruimste zin van het woord van Xtoria alsmede op alle (aanvullende) overeenkomsten, waaronder ook die opdrachten en/of overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit overeenkomsten, tussen (Opdrachtnemer) en een opdrachtgever. 
 

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Xtoria een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten ongeacht in welke vorm de overeenkomst is aangegaan en behalve deze, diens rechtsopvolgers. 

1.3 Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per mail. 

1.4 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Xtoria en opdrachtgever, worden expliciet verworpen en binden derhalve opdrachtnemer niet, tenzij opdrachtnemer de voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt. 

1.5 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Dergelijke schriftelijke afspraken prevaleren alsdan boven hetgeen ter zake van het desbetreffende onderwerp in deze algemene voorwaarden is vermeld. Met betrekking tot de overige bepalingen, maar ook aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten blijven deze algemene voorwaarden zonder de afwijkingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht. 

Algemene Verkoop Voorwaarden Artikel 5 Reclamering En Garantie

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staan de termijnen voor reclamatie en de garantie termijnen vermeld.  

5.1 Opdrachtgever dient eventuele reclames schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, of binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek kenbaar te maken aan Xtoria. 

5.2 Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever mag op grond van een reclame over een bepaalde dienst geen betaling uitstellen of weigeren van andere geleverde diensten van Xtoria waarop de reclame geen betrekking heeft. 

5.3 Bij een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 

5.4 Xtoria staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde product en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, gedurende de garantieperiode en met uitsluiting van zichtbare gebreken. 

5.5 Gebreken die ontstaan door het niet-inachtnemen van bedieningseisen, normale slijtage, montage/installatie, wijziging of reparatie door derden, toepassing van overheidsvoorschriften inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen, of door opdrachtgever aan Xtoria ter bewerking verstrekte materialen of zaken vallen buiten de garantie. 

5.6 Als opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen, is Xtoria niet gehouden tot enige garantie. Als opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Xtoria tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie. 

5.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer onder door opdrachtnemer te bepalen voorwaarden. 

Algemene Verkoop Voorwaarden Artikel 6 Aansprakelijkheid

In dit onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden staat meer informatie over de aansprakelijkheid van de verschillende partijen.  

6.1 Xtoria is alleen aansprakelijk voor nakoming van de in artikel 5 genoemde garantieverplichtingen. 

6.2 Xtoria is niet aansprakelijk, behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid of als het beroep op de uitsluiting van aansprakelijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

6.3 Indien Xtoria aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot maximaal €25.000,-, tenzij de verzekeraar meer uitkeert. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

6.4 Xtoria is niet aansprakelijk voor indirecte schade en verschillende andere gevallen die in dit artikel zijn opgesomd. Het melden van de schade bij opdrachtnemer is een voorwaarde voor het ontstaan van het recht op schadevergoeding. 

6.5 Xtoria zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. Als er schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van opdrachtgever, is Xtoria niet aansprakelijk. Als er sprake is van grove nalatigheid of opzet, is Xtoriawel aansprakelijk tot hetgeen in artikel 5 is vastgelegd. 

6.6 Bij een adviesopdracht is de aansprakelijkheid van Xtoria beperkt tot het ontvangen honorarium en maximaal het honorarium over de laatste 6 maanden bij opdrachten met een doorlooptijd langer dan een half jaar. 

6.7 Opdrachtgever vrijwaart Xtoria voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is door onjuiste of onvolledige informatie van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat de schade niet haar verwijtbaar handelen of nalaten is of door opzet of grove nalatigheid van Xtoria is veroorzaakt en tenzij enige dwingende wetgeving dit niet toestaat. 

Algemene Verkoop Voorwaarden Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

In dit onderdeel van de algemene voorwaarden staat het eigendomsvoorbehoud beschreven, wanneer de producten tot wiens eigendom behoren.  

7.1 Xtoria lijft eigenaar van alle geleverde zaken, waaronder tekeningen en adviezen, totdat opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan en de vorderingen van Xtoriawegens tekortschieten in de nakoming daarvan heeft voldaan. Opdrachtgever dient op verzoek van Xtoria een bezitloos pandrecht te vestigen op de geleverde zaken ter zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Xtoria. Zolang opdrachtgever de zaken nog niet volledig heeft betaald, mag hij geen pandrecht of bezitloos pandrecht op de zaken vestigen of deze op enige wijze aan derden overdragen, behalve als Xtoria hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

7.2 Opdrachtgever mag de zaken wel gebruiken of verkopen in zijn normale bedrijfsuitoefening, maar totdat hij volledig heeft betaald, treden alle rechten van opdrachtgever met betrekking tot de zaken jegens zijn afnemers in de plaats van Xtoria. Opdrachtgever draagt deze rechten indien nodig over aan Xtoria welke overdracht Xtoria accepteert. Indien de overdracht van deze rechten nadere feitelijke of rechtshandelingen vereist, dient opdrachtgever hieraan mee te werken. 

7.3 Xtoria heeft het recht om toegang te krijgen tot de geleverde zaken indien nodig. Opdrachtgever dient Xtoria te allen tijde in de gelegenheid te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de geleverde zaken terug te nemen, inclusief eventueel noodzakelijke demontage. De kosten hiervoor zijn voor rekening van opdrachtgever en opdrachtgever dient hieraan mee te werken zonder dat hiervoor sommatie, ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is. 

 

Algemene Verkoop Voorwaarden Artikel 8 Leveringstermijn

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staat wat de levertermijn in het algemeen is.  

8.1 Als opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of als hij informatie en/of materialen moet leveren voor de uitvoering, begint de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden afgerond pas nadat de betaling volledig is ontvangen door Xtoria, respectievelijk de informatie en/of materialen volledig ter beschikking zijn gesteld aan Xtoria. 

8.2 De termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen als dit schriftelijk is overeengekomen. De duur van de opdracht kan namelijk worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend. 

8.3 Tenzij vaststaat dat uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, kan opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden wegens termijnoverschrijding, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet volledig uitvoert binnen een redelijke termijn nadat opdrachtgever haar schriftelijk een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog uit te voeren. Ontbinding is dan mogelijk volgens artikel 265 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

Algemene Verkoop Voorwaarden Artikel 10 Overmacht

In dit onderdeel van de algemene verkoop voorwaarden staat wat er gebeurd in geval van overmacht.  

10.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Xtoria opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Xtoria niet mogelijk is langer dan twee maanden duurt, kan opdrachtnemer de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan alle feiten en omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop Xtoria geen invloed heeft en die niet aan Xtoria zijn toe te rekenen volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. 

10.3 Als Xtoriabij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever verplicht om naar rato het overeengekomen bedrag te betalen aan Xtoria 

10.4 Xtoria kan ook een beroep doen op overmacht als de niet-toerekenbare tekortkoming die de nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen. 

Ga naar de inhoud